top of page
20201020_175936.jpg

Privaatsustingimused

.Medoonity privaatsustingimused
Oktoober 2020

Medoonity OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Kinnitame, et veebilehel küsitud kliendi andmeid kasutame üksnes kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Vastutus kogutavate isikuandmete eest

Kliendi edastatud isikuandmete kogumise ja kontrollimise eest vastutab Eesti äriühing Medoonity OÜ (edaspidi viidatud kui “Medoonity”). Isikuandmete kogumisel ja kontrollimisel lähtume Eesti isikuandmete kaitse seadusest ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kogutavad isikuandmed

Me kogume isikuandmeid, mida klient edastab meile nt mänguga liitumissoovi või kodulehe kaudu küsimust ja/või tellimust saates.

Isikuandmed on Sinu ja/või Sinu lapse kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Medoonity kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kogutavad isikuandmed on muuhulgas järgmised:

 • Nimi

 • Sünniaeg

 • Kontaktinformatsioon, sealhulgas aadress, e-maili aadress ja telefoninumber

 • Muu informatsioon, mis on oluline kliendiküsitluste, võistluste, loosimiste ja/või pakkumistega seoses

 • Kogutavate isikuandmete ja informatsiooni kasutamine

 

Muude andmete kogumine

Võime koguda ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Koondandmeid käsitletakse nendes privaatsustingimustes isikustamata andmetena.

 

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Lisaks üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisele või temaga ühenduse võtmisele kasutame kogutud isikuandmeid ja muid koondandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Asutusesisene arvepidamine

 • Läbi kodulehe edastatud päringute töötlemine

 • Kliendi või tema poolt viidatud esindaja päringutele vastamine

 • Kliendi teavitamine uutest või muutunud teenustest

 • Otseturundus

 • Võistluste ja loosimiste võitjate teavitamine

 • Klientidele sobivate pakkumiste ja informatsiooni edastamiseks tehtavate analüüside teostamine

 • Küsitluste edastamine, et pakkuda klientidele võimalus mõjutada ja parendada meie teenust

 • Teenuse pakkumise süsteemide parendamine

 • Meie teenuse ebaõige kasutamise vältimine

 

Me hoiame kliendi andmeid nii kaua, kui on vajalik eeltoodud eesmärkide täitmiseks või seaduses nõutud perioodi. Pärast seda kogutud isikuandmed kustutatakse.

 

Privaatsustingimustega nõustumisel annad Medoonityle nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Medoonity avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Medoonity teenuseid. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on Medoonity poolt vahendatava teenuse pakkumine. 

 

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Medoonity kodulehe külastamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Medoonity rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsustingimustes kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või keskuses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. 

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme kliendisuhte lõpetamise avaldusena. 

 

Privaatsustingimuste kehtivus ja muudatused

Meie kodulehte kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente. Anname oma parima, et hoida meie privaatsustingimused ajakohased ja kättesaadavad meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Medoonity OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@makerlab.ee

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Küpsiste kasutamise tingimused

Selleks, et pakkuda Sulle parimat võimalikku kasutuskogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid.

Mis on küpsis?

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse.

 

Milleks me küpsiseid kasutame? 

Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.

Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:

 • kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;

 • kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;

 • kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;

 • veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;

 • lehel oleva sisu lihtsamaks jagamiseks sotsiaalmeedias;

 • sisu pakkumiseks (Facebook, Google).

 

Mis tüüpi küpsiseid kasutame?

Sessiooniküpsised

Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised – kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku meelde jätmiseks.

Püsivad küpsised

Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ning kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et kasutaja ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima.

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.

 

NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.

Küpsiste kohta saab rohkem teavet veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/ või http://www.youronlinechoices.com/ee/ 

bottom of page