top of page
20201020_175936.jpg

Medoonity erahuvikoolis osalemise tingimused

Medoonity on huvikool (edaspidi Huvikool), mis lastele strateegiamängu vormis seikluslikku
ja harivat elamust. Medoonity on osa .Cocoonity tegevustest. .Cocoonity on kogukond
inimestest, kes on huvitatud iseenda avastamise teekonna jagamisest mõttekaaslastega
ning mis pakub erinevaid personaal- ja grupitöö teenuseid.


Käesolevad Medoonity erahuvikoolis osalemise tingimused (edaspidi Tingimused)
kehtestavad Huvikooli ning Huvikoolis osaleva lapse (edaspidi Mängija) vaheliste suhete
põhialused, suhtlemise korra, õppetöös osalemise tingimused, maksete tasumise,
muutmise ja lõpetamise ning Huvikooli ja Mängija vaheliste õiguste teostamise ja
kohustuste täitmise korra.

LEPINGU SÕLMIMINE JA INFO EDASTAMINE
Huvikooli tegevustes (edaspidi Mängus) osalemine toimub läbi Medoonity rakenduse
medoonity.bubbleapps.io (edaspidi Rakendus) ning on Mängijale tasuline. Medoonity
Rakenduses Mängija konto loomisega ning käesolevate Tingimuste aktsepteerimisega
Mängija ja/või tema esindaja poolt loetakse Huvikooli ja Mängija vahel sõlmituks teenuse
osutamise leping (edaspidi Leping), mille alusel Mängija saab osaleda Huvikooli töös.
Leping sõlmitakse tähtajatult.


Alla 18-aastase Mängija konto loomise kinnitab lapsevanem või seaduslik esindaja, kes on
koos Mängijaga Huvikooli ees solidaarselt vastutav Lepingust tulenevate Mängijate
kohustuste täitmise eest.


Huvikool edastab Mängijale ja/või tema seaduslikule esindajale Mänguga seotud teateid
liitumisavalduses märgitud kontaktandmeid kasutades. Huvikooli peamiseks suhtluskanaliks
on Slack. Infot Huvikooli tegevuste kohta jagatakse ka Huvikooli veebilehel
www.medoonity.com (edaspidi Koduleht), mängu käigu ning tunniplaaniga on võimalik
jooksvalt tutvuda Medoonity Rakenduses.


Mängija ja Mängija esindaja on kohustatud Huvikooli teavitama isiku- ja/või kontaktandmete
muutumisest. Samuti vastutab Mängija ja Mängija esindaja isiku- ja/või kontaktandmete
korrektsuse ja ajakohasuse eest.


Huvikoolil on vajadusel õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi ja Huvikoolis
osalemise tasu teavitades sellest Mängijaid ja/või nende esindajaid. Muudatused jõustuvad
14 päeva pärast nende teatavakstegemist.


MÄNGUS OSALEMINE
Õppeperiood ehk Mäng kestab üldjuhul septembrist kuni augusti lõpuni. Täpsemad
kuupäevad ja kellaajad on leitavad Medoonity Rakenduses ning Kodulehel.


Mängu käigus on Mängijal võimalik osaleda seitsme erineva valdkonna töötubades ehk
Laborites - leiutamine, meedia ja kunst, robootika ja programmeerimine, elektroonika,
inimene ja suhtlemine, suur-projektid ja unistused ning vaba teema.


Mängus osalemiseks on Mängijal vajalik vähemalt nutitelefoni kasutamise võimalus. Laborid
toimuvad nii Medoonity Baasis kohapeal kui ka virtuaalkeskkonnas, peamiselt Zoomi
rakendust kasutades. Lähtuvalt Mängu käigust ja Labori keerukuse astmest võib Laborit
juhendav Meister Laborit läbi viia ka inglise keeles, mille eesmärk on aidata kaasa
Mängijate keeleoskuse arengule.


Laborites osalemine toimub vastavalt Mängu reeglitele eelneva registreerimise alusel
kasutades .Medoonity Rakendust. Kui Mängija ei mahu oma soovitud Laborisse, st Laborisse registreerunute limiit on täitunud, või antud ajal ei ole temale sobivaid Laboreid, on Mängijal õigus Laborites mitte osaleda. Mängu reeglitega on Mängijatel võimalik tutvuda
Rakenduses või Baasis kohapeal.


ÕPPETASU
Mängus osalemine on Mängijale tasuline. Mängus osalemise eest makstavat tasu (edaspidi
Õppetasu) arvestatakse vastavalt Rakenduses valitud Mängu paketile ning tasu suurus on
ära näidatud Rakenduses paketi valikul. Mängija saab valida põhimängus osalemise,
laagrites osalemise või täiendavate teenuste paketi vahel. Õppetasud on nähtavad ka
Medoonity Kodulehel.


Õppetasu kuulub tasumisele igakuiselt vastava perioodi eest ette ning arvestatakse maha
Mängija või tema esindaja pangakaardilt. Perioodi alguseks on esimese Õppetasu
maksmise kuupäev ja kõik järgnevad maksed teostatakse tulevastel kuudel samal
kuupäeval. Õppetasu ei sõltu koolivaheaegadest või riiklikest pühadest ning ei kuulu
ümberarvestamisele Mängus mitteosalemise korral.


Õppetasu sisse kuulub Laborite juhendamine Meistri poolt vastavalt Mänguplaanile;
Laborite läbiviimiseks vajalikud materjalid ja töövahendid; Mängu rakenduse ligipääs ning
virtuaalsete Laborite keskkonna ligipääs.


Õppetasu maksmise aluseks on käesolev Leping ning eraldi arveid Huvikool ei väljasta.
Õppetasu õigeaegselt tasumata jätmine annab Huvikoolile õiguse piirata Mängija ligipääsu
Mängule ning Leping ühepoolselt lõpetada.


Medoonity kasutab maksete kogumiseks ning andmete turvaliseks töötlemiseks kolmandat
osapoolt Stripe. Kolmanda osapoole poolt isikuandmete töötlemist ning kasutamist
reguleerivad muuhulgas ka nende kasutus- ning privaatsustingimused.


Huvikooli õppekava ja ainekavad on heaks kiidetud Eesti Vabariigi Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt. Õppetasu on käsitletav koolituskuluna, millelt kuulub
tagastamisele tulumaks.


MÄNGIJA KOHUSTUSED
Igale Mängijale luuakse Medoonity Rakenduses isiklik Mängija konto ning salasõna.
Mängija on kohustatud konto loomisel esitama enda kohta korrektsed ja ajakohased
andmed, sh nimi, isikukood, e-posti aadress, telefon, kodune aadress, äratuntav profiilipilt
ning lapsevanema ja/või esindaja andmed.

 

Mängus ja/või laagrites osaledes on Mängija kohustatud järgima .Medoonity reegleid:

  1. Olen sõbralik ja heatahtlik ning räägin viisakate sõnadega.

  2. Hoian asju ja ruumi heaperemehelikult.

  3. Kuulan ja järgin Meistri korraldusi.

  4. Labori ajal rääkimiseks tõstan käe.

  5. Labori ajal ei kasuta telefoni ega muid nutiseadmeid, kui Meister pole seda palunud.

  6. Baasis olevate asjade kasutamiseks, sh riiulitel olevad asjad, küsin enne Meistri luba.

  7. Hoian puhtust ja korda enda ümber ning koristan enda järel - lõpetades Labori, mängu, söömise jm tegevuse.

  8. Toas ei kanna mütsi ega kapuutsi.

  9. Hoidun tegevustest, mis võivad kahjustada või häirida .Medoonity toimimist.


Mängus osalemisega seotud probleemidest on Mängija või tema esindaja kohustatud
Huvikooli teavitama esimesel võimalusel Slacki vahendusel.


Mängija ja/või Mängija esindaja on kohustatud hoolitsema kõigi vajalike juurdepääsude
eest, mis võimaldavad kasutada Mängu käigus vajalikke kontosid, sh Slack ja Zoom.
Samuti on Mängija kohustatud oma salasõna turvaliselt hoidma ning mitte lubama
kolmandatel isikutel enda nime alt Medoonity Rakendust kasutada.

 


LEPINGU LÕPETAMINE JA HUVIKOOLIST VÄLJAARVAMINE
Lepingut on võimalik igal ajal lõpetada valides Medoonity rakenduses Unsubscribe. Lepingu
lõpetamisel Õppetasu käimasoleva perioodi eest ei tagastata.

Juhul, kui Mängija ei järgi .Medoonity reegleid, käitub ebaviisakalt ja lugupidamatult teiste Mängus osalejatega, ohustab teisi Mängijaid, Meistrit, kolmandaid isikuid või nende vara, on Huvikoolil õigus Mängija ajutiselt või lõplikult Mängust välja arvata. Mängust välja arvamise korral käesolev Leping lõpetatakse ning Õppetasu, sh laagri tasu käimasoleva perioodi eest ei tagastata. 

 

Huvikoolil on õigus Mängija laagri tegevusest kõrvaldada, kui Mängija ei osale üheski laagri käigus pakutavas Laboris kahel järjestikusel päeval. Laagri tasu ei kuulu tagastamisele.


Juhul, kui Lepingu lõppedes on Õppetasu tasutud ette pikemaks perioodiks kui üks kuu, siis
järgnevate perioodide Õppetasu tagastatakse.


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA NÕUSOLEKU ANDMINE
Huvikool töötleb Mängijate ja Mängija esindajate isikuandmeid kooskõlas isikuandmete
kaitse üldmääruses ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuetega ning
vastavalt Privaatsustingimustele.

 

Mängija andmeid (eesnimi, vanus, foto, video) võidakse kasutada Medoonity Kodulehel, Medoonity Facebooki-lehel või muus sotsiaalmeedia kanalis ja ajakirjanduses eesmärgiga jagada teavet Medoonity tegevuse kohta ning tunnustada Mängijat tubli saavutuse eest.


Tingimuste aktsepteerimisega annab Mängija esindaja Huvikoolile nõusoleku kasutada oma
ja/või Mängija e-posti aadressi järgmiselt:


● lisada see Medoonity suhtluskanalisse Slack piiranguteta. Suhtluskanali eesmärk on
võimaldada mängijatel suhelda omavahel ja/või mängu korraldajatega ning
lihtsustada omavahelist teabevahetust.


● saata e-posti aadressile teavet lastelaagrite, kooliväliste huviringide jm laste arengut
toetava tegevuse kohta. Teabe edastamise eesmärk on aidata lapsevanemal leida
lapsele arendavat koolivälist tegevust.


● Lisada lapsevanema e-post infokirja saajate nimekirja. Infokirjaga jagatakse infot
Medoonity tegevuste ning pakutavate teenuste kohta.


VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Ettepanekud ja kaebused palume esitada kirjalikult aadressil info@medoonity.com.
Kaebuste lahendamisel lähtutakse eelkõige vastastikuse kokkuleppe ja mõistmise
printsiibist.


VASTUTUS JA MUUD SÄTTED
Medoonity Huvikooli teenust osutab Medoonity OÜ (registrikood 16046760, aadress Raekoja
plats 16, Tartu 51004)


Huvikooli veebilehte majutab Wix. Nende poolt isikuandmete töötlemist ning kasutamist
reguleerivad nende kasutus- ning privaatsustingimused.


Huvikool kasutab suhtlemiseks suhtluskeskkonda Slack. Nende poolt isikuandmete
töötlemist ning kasutamist reguleerivad nende kasutus- ning privaatsustingimused.
Uudiskirja edastamiseks kasutab Huvikool keskkonda Mailchimp. Nende poolt isikuandmete
töötlemist ning kasutamist reguleerivad nende kasutus- ning privaatsustingimused.


Virtuaalkeskkonnas läbi viidavate Laborite ja muude teenuste ning kohtumiste jaoks
kasutab Huvikool Zoom keskkonda. Nende poolt isikuandmete töötlemist ning kasutamist
reguleerivad nende kasutus- ning privaatsustingimused.


Maksete kogumiseks kasutab Huvikool kolmandat osapoolt Stripe. Nende poolt
isikuandmete töötlemist ning kasutamist reguleerivad nende kasutus- ning
privaatsustingimused.


Huvikool ei võta vastutust mis tahes veebilehelt või digitaalsest keskkonnast saadud teabe
õigsuse eest ega eelpool toodud kolmandate osapoolte keskkondade kasutamise ja
hooldamise eest.


Huvikool annab endast parima Rakenduse funktsionaalsuse kasvatamiseks ning tagamaks,
et tarkvara töötaks ilma tõrgeteta. Sellegipoolest ei saa Huvikool garanteerida, et
Rakenduse toimimises ei teki tõrkeid ega anna muid garantiisid Rakenduse kvaliteedi ega
funktsionaalsuse osas. Huvikool ei vastuta kahju eest, mis tekib tulenevalt Rakenduse
piiratud funktsionaalsusest, ebatäpsetest viidetest või informatsioonist või sellest, et
Kodulehe või Rakenduse kasutus on tehnilistel või muudel põhjustel takistatud.


Huvikool ei garanteeri, et Rakenduse või Kodulehe kaudu või Medoonity kasutajate poolt
kättesaadavaks tehtud failid ei sisalda viiruseid ega muud pahavara. Failide allalaadimisel
ja Rakenduses või Kodulehel viidatud kolmandate isikute veebilehtede külastamisel võtab
Mängija ja Mängija esindaja vastutuse piisavate viirusetõrje protseduuride rakendamise
eest.


Lepingus sätestamata ulatuses lähtuvad Pooled Eestis kehtivatest õigusaktidest ning hea
usu ja mõistlikkuse põhimõttest. Kui seadus vahepeal muutub või mõni Lepingu osa muutub
kehtetuks, jätkavad Pooled Lepingu täitmist kehtivas osas.

bottom of page